Célkitűzések

Célkitűzések

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem legfőbb stratégiai céljai a minőség és a korszerűség. Az intézmény elkötelezte magát a fenntartható környezet eszméje mellett. Küldetésével és stratégiai céljával összhangban fogalmazza meg hosszú távú célját és cselekvési tervét, amely hozzá kíván járulni a környezettudatos életmód kialakításához és erősítéséhez, hatékonyabbá kívánja tenni a helyi energiaforrások és természeti adottságok felhasználását - különösképp a megújuló energiafelhasználás arányát a régió energia-gazdálkodásában-, a környezettel való tudatos együttélés általános szemléletét, mindezt az ÚMFT-ben megfogalmazott stratégiai célok megvalósításán keresztül

 

A projekt hosszú távú célja, hogy a megfogalmazott infrastrukturális fejlesztéseken keresztül (kutatói-oktatói-hallgatói terek fejlesztése, informatikai háttér-infrastruktúra továbbfejlesztése) megteremtse a hosszú távú működés és stabil fenntarthatóság feltételeit.

 

A projekt megalapozza a spin-off cégek, és a különböző gazdasági klaszterek kialakulásának feltételeit, elősegíti azok fejlődését, a megvalósítandó tudás- és technológiatranszfer rendszer segítségével (TÁMOP 4.2.1), az egyetem és partnerei által előállított hasznosítható termékek piacra jutásának támogatásával.

 

Megalapozza továbbá a kutatási tevékenységek folytatását (TÁMOP 4.2.2), elősegíti a kutatások nemzetközivé válását, a kutatási eredmények disszeminációját (TÁMOP 4.2.3)., a hallgatói szolgáltatások rendszerfejlesztését (TÁMOP 4.1.1), mely az egyetem fő célközönségének körülményeit hivatott javítani, fejleszteni.

 

Ennek eredményeként egységessé válik az egyetem informatikai irányítási és info-kommunikációs rendszere, megerősödnek a piaci szükségleteket is kielégítő K+F tevékenységek, megteremtődnek a gyakorlati képzések megvalósítását lehetővé tevő oktatóbázisok és a pedagógiai fejlesztések megvalósításához szükséges háttér-infrastruktúrák. A projekt második fordulójának megvalósítása során további egyedi kutatási eszközök beszerzésére és implementálására kerül sor, amelyek használatba vonásával növekedik a kutatás-fejlesztés-innováció és oktatás hozzáadott értéke.

 

A fejlesztések súlypontjai:

- a műszaki képzés fejlesztése, az egyetem tudáspotenciáljának jelentős fokozása;

- az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése;

- a gazdaság szereplőinek tudományos és K+F támogatása a vállalati és regionális versenyképesség fokozása érdekében;

- célzott infrastrukturális és műszerezettségbeli kapacitásépítés, egyetemi és piaci szolgáltatások megindítása:

- integráció hazai és nemzetközi tudáshálózatokhoz.

A fejlesztések konkrét eredményeként

- 7 projekt elem keretében felépül a szükséges műszaki infrastruktúra

- tovább erősödik az egyetem által nyújtott képzés munkaerő piaci igények általi alátámasztottsága;

- javul a hallgatók munkaerő piaci felkészültsége és tájékozottsága, közvetlenebbé válik a kapcsolat a hallgatók, illetve az egyetemi kutatási programok között;

- a projekt megvalósításának kiemelt eredménye, hogy a jelenlegi és tervezett új tevékenységek költséghatékonyabban, csökkent energiafelhasználás mellett folytatódhatnak.

 

A projekt keretében az évtizedek óta elmaradt beruházások pótlásaként - a kor technológiai követelményeit kielégítve - épülnek ki az egyetemen folyó műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységeknek helyet adó infrastruktúrák. A fejlesztések - a régió vállalati igényeivel összhangban - több mint 85%-ban műszaki területen történnek. A „Zöld Egyetem” gyűjtőnév alatt szereplő - nemzetközileg is versenyképes oktatás és kutatás feltétel- és eszközrendszerének megteremtését célul kitűző - projektelemek az alábbiak:

 

1. NymE-BDF egyesülés miatt szükséges informatikai fejlesztés

 

NYME-BDF egyesülése kapcsán a korszerű irányítás és költséghatékony gazdálkodás – gazdálkodási, tanulmányi, ingatlan-gazdálkodási, kutatás-fejlesztési, adminisztrációs, kockázat-kezelés-menedzsment- és nyilvántartási” – rendszere, megoldások fejlesztése és alkalmazása:

 

- egységes gazdálkodási, informatikai rendszer továbbfejlesztése, továbbá a rendszerhez kapcsolódó vezetői információs és pályázatkezelő rendszer továbbfejlesztése

- egységes dokumentum-menedzsment rendszer továbbfejlesztése és a hallgatói tanulmányi rendszer integrálása

- minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése

- egységes kockázatkezelési protokoll feltételeinek megteremtése

 

2. NyME – BDF Informatikai Központ, szerverterem bővítés

 

Alap infrastruktúra fejlesztése

- átállás NEPTUN (3R) verzióra

- karonként 2 db szerver beszerzése (7x2=14)

- WIFI hálózat kiépítése 10 karon

- Lecture on Demand rendszer kialakítás (FMK-BDF helyén)

- adatbiztonság, adattárolás

- épületek hálózatfejlesztése

- áramfejlesztő, vírusvédelem, rack szekrény

 

3. Sopron – Kutató Laboratórium építése

 

Korszerű K+F+I+O infrastruktúra fejlesztés az egyetem területén szétszórt laborok helyett. Kutató, vizsgáló „inkubátor” épület kialakítása akkreditált laboratóriumok felállításával. Többszintes, az oktatók közös, interdiszciplináris kutatásainak, hallgatók gyakorlati képzésének, a TDK tevékenységének és a PhD hallgatók kutatásainak is helyet adó Kpi. Egyetemi Laboratórium felépítése és berendezése, amely az oktatási tevékenység mellett a gazdálkodó szervezetekkel való együttműködés feltételeit teremti meg.

EMK, FMK laborok

 

4. Sopron – Tudományos Központ létesítése

 

554 m2 beépített alapterületen közgyűjteményi funkciót ellátó – családbarát - épület kialakítása a „nyitott intézmény” gondolat jegyében, kielégítve egy tudományos szellemi központ elhelyezésének igényét

 

5. Savaria Egyetemi Központ Mechatronikai Laborok létesítése

 

Hallgatói-, oktatói-, kutatói célú infrastruktúra kialakítása:

 

6. Mosonmagyaróvár, MÉK „B” épület felújítása

 

Korszerű kutatói és képzési helyek kialakítása

 

7. Győr- Apáczai Kar, Tudástranszfer tér kialaítása

 

Oktatást elősegítő képzési helyek kialakítása

- az I. sz. épület tetőtér beépítése

- hallgatói – kutató tér létrehozása

 

A projektelemek megvalósítását a folyamatos (31,5 hónapon át tartó) projektmenedzsment tevékenység alapozza meg, ami a fő és kiegészítő tevékenységeket (projekt szakmai megvalósítása, megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások) koordinációját és működtetését végzi el.