Célkitűzések

A projekt célja, hogy különböző didaktikai módszerek esetében is alkalmazható jogtiszta, rugalmas, ellenőrzött wiki rendszerű, online, többnyelvű tudástárat hozzon létre – elsősorban a műszaki tudományok területén, a Nyugat-magyarországi Egyetem képzési rendszerére alapozva.

A létrejövő tudásfelhő elemei megfelelnek (vagy átalakíthatók) a jelenlegi szabványos adatbázisoknak (SCORM), lehetőséget teremtve az oktatóknak arra, hogy adatbázisból felépíthessék a számukra leginkább megfelelő tananyag struktúrát (Moodle, Second Life, ppt, pdf), illetve tartalmat. Az online rendszer alapja, hogy az oktatók vagy a piaci partnerek mindig friss, ellenőrizhető és fenntartható adatbázist menedzseljenek. A tudásfelhő felhasználható a BsC, MsC, PhD képzések során szükséges előadásokhoz és gyakorlatokhoz, valamint kevert rendszerű levelező képzéshez, e-learning tananyagokhoz, vagy akár interaktív, virtuális „life long learning” képzésekhez is.

Operatív célok:

Rugalmas, kevert oktatási rendszerre épülő, a munkáltatói igényeket kielégítő, piacképes szakmákat adó képzések kialakítása;

A Life Long Learning stratégia megvalósítását elősegítő, a vállaltok számára át- és továbbképzési igényiket kielégítő fenntartható, alternatív képzési rendszer kidolgozása, működtetése.

A Nyugat-dunántúli Régió a gazdasági fejlődés területén új kihívások előtt áll. A Régió fejlődése, versenyképességének megtartása, illetve fokozása, valamint a tőkebeáramlás folyamatossága csak akkor biztosítható, ha tudás alapon lesz képes az egyre fokozott igényekkel megjelenő működő tőke vonzására, vagyis gyártóhelyből fejlesztési, továbbképzési központtá válik.

Az oktatás és képzés új kihívásaira a Nyugat-magyarországi Egyetemnek, egyrészt mint a régió vezető felsőoktatási intézményének, másrészt mint nagy hagyományokkal rendelkező „zöld egyetemnek”, nagy szerepe van.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Tervében stratégiai célként fogalmazódik meg a piacképes, minőségi oktatás megvalósítása, a gazdasággal és munkaerőpiaccal való szerves kapcsolat kialakítása és ápolása, amelyek eléréséhez a projekt megvalósítása jelentős mértékben hozzájárul.

A megvalósítani kívánt projekt a következő konkrét célok elérését tűzte ki célul:

- A piaci igényekhez alkalmazkodó, gazdaságos képzési formák kialakítása.

- A projekt által érintett területeken működő vállalatok hosszú távú munkaerő igényének, és a szakemberek tudásával kapcsolatos elvárásainak megismerése.

- A régió munkáltatóinak át- és továbbképzési igényeinek beazonosítása.

- Az új oktatási módszerek használatából adódó következmények vizsgálata a munkaerőpiacon.

- A vállalati igényfelmérésre alapozott és a kidolgozott tananyagok oktatásával a vállalatok belső továbbképzési-, átképzési igényeinek kielégítése.

- Gyors, gyakorlati szemlélet orientált, aktuális tudásbázison alapuló képzések fejlesztése.

- Lehetőség biztosítása a faszerkezet-tervezéssel foglalkozó szakemberek részére a szerkezettervezői jogosultság megszerzésére.

- Intézményi és piaci szereplők tudástranszfer stratégiáinak alkalmazása, különös tekintettel a gyakorlatalapú diszciplínákra.

- Megfelelő mélységű ismeretek átadására alkalmas, az igényekhez alkalmazkodó modul rendszerű tananyagok létrehozása.

- A célcsoportok széleskörű tájékoztatása a projekt céljairól, tevékenységéről és eredményeiről.

- Az akadálymentesség eszméjének alkalmazása a tananyagokban.

- Munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű munkavállalók visszavezetése a munka világába.

- Munkahellyel nem rendelkező, valamint meglévő munkahellyel rendelkezők, nagy távolságokból érkezők, hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségének javítása.

- Az oktatók felkészítése a megváltozott felsőoktatási környezetben megjelenő új kihívásokra, mint a tananyagfejlesztés, a hallgatókkal való foglalkozás, új oktatás módszertani lehetőségeinek megtanulása és alkalmazása.

- Felkészülés az új képzési formák alkalmazására, mint pl. e-learning és blended-learning.

- Az egyetemen rendelkezésre álló, és a projekt keretében beszerzett korszerű oktatástechnikai eszközök használatához szükséges kompetenciák megszerzése.