Hírek

A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése TÁMOP 4.2.1/D-14/1/KONV (Tervezet)

- 2015. január 7., 10:35

A pályázat célja:

A konstrukció célja a felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának szinergikus, tudományterületek közötti összekapcsolása, így a felsőoktatási intézmények szerepének erősítése a kreatív város vagy „smart city” koncepció megvalósításában, a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági változások megelőzésében vagy kezelésében, illetve a fenntartható vidék megszervezésében.

Ehhez kapcsolódóan a konstrukció keretében lehetőség nyílik a felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztésére jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre. A konstrukció keretében bevont új telephelyeken a helyi igényekhez igazodó új típusú felsőoktatási szolgáltatások (pl. közösségi főiskola) pilot jellegű kipróbálására nyílik lehetőség.

A konstrukció keretében pályázható területek:

1. Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív városi fejlesztésekhez és közép-európai nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódóan

2. Új típusú képzési kapacitások és (szakember megtartó) formációk létrehozása a társadalmi-gazdasági válságfolyamatok megelőzése és kezelése érdekében, különösen a jelentős elvándorlással és társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt területeken.

Részcélok:

· Új oktatási-kutatási kapcsolatok kialakítása

· Új típusú felsőoktatási szolgáltatások kialakítása

· A kutatók számának növelése a társadalmi innováció területén

Támogatás összege:

Minimum 70 millió Ft és maximum 300 millió Ft

Támogatás mértéke:

Legfeljebb 100%

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények. (GFO kód: 312, 552, 563)

Konzorciumi tag lehet továbbá

- nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény (GFO kód: 312, 552, 563)

- képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, nonprofit kft, nonprofit zrt.). (GFO kód: 572, 573, 561, 569, 562, 599)

- önkormányzat (GFO kód: 321)

A konzorcium tagjainak száma a konzorcium vezetővel együtt legfeljebb 3 lehet.

Jelen konstrukció keretében egy konzorciumban több felsőoktatási intézmény is részt vehet, de egy adott intézmény csak egy pályázatban vehet részt (független attól, hogy konzorciumi tagként vagy konzorciumvezetőként).

A pályázó konzorcium vezetője és minden tagja a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A fejlesztés kizárólag a konvergencia régióra irányulhat.

Benyújtás:

2014. december 29-től 2014. január 23-ig

Támogatható tevékenységek:

Projektelőkészítés

Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó felmérések elkészítése

Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása

1. Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre

Nyári egyetem, kutatóműhely, felzárkóztató vagy előkészítő képzések képzési anyagának kidolgozása.

2. Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése

A 2014-2020-as tervezési időszakban a társadalomtudományi és gazdaságtudományi (kapcsolódóan bölcsészettudományok és pedagógia, valamint a velük érintkező műszaki, informatikai és természettudományok) területen tervezett interdiszciplináris kutatások, valamint kutatási és képzési együttműködések stratégiai megalapozása.

Inter- és multidiszciplináris kutatási és képzési együttműködések kialakítása és programok megvalósítása.

Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása (mesterszakos hallgatók, doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok, egyetemi oktatók, szenior kutatók, K+F szakemberek számára), kivéve a Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesített személyeket

Jövőkutatási irányok „jelenben értelmezett” műszaki kihívásai alapján kutatási irányok kidolgozása és támogató háttér-tudományos kutatóműhely kialakítása.

Új típusú információs társadalom eszközrendszerek kifejlesztése a társadalmi felzárkózás és a társadalmi együttműködés fokozása érdekében.

Helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó felsőoktatási K+F+I szolgáltatások és kapcsolódó képzések biztosítása, különös tekintettel konkrét városi problémákra vagy fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységre.

3. Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása

Nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás fokozása: programok megvalósítása, hallgató és kutatócsere biztosítása, közös képzések és tartalomfejlesztések kidolgozása és megvalósítása.

Határ menti együttműködések kialakítása és fejlesztése a felsőoktatási, kutatási, valamint kulturális szervezetek, intézmények között

4. Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása

A társadalom- és gazdaságtudományi képzésekbe és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és problémák beépítése.

Kreatív város / Smart City fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása: a magyar városok sajátosságait figyelembe véve, infokommunikációs technológiákkal támogatva a fenntartható fejlődést ösztönöző programok kidolgozása és lebonyolítása a felsőoktatási intézmény által.

Felsőoktatási intézmények és telephelyek aktívabb részvételének biztosítása a térségi fenntartható vidék fejlesztési akciókban, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi szektorban a foglalkoztatottság növelésére.

Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó új típusú képzési formák fejlesztése.

5. Új felsőoktatási képzésszervezési és intézmény fenntartási módok kialakítása

Közösségi finanszírozású, illetve a felsőoktatási felzárkóztató-előkészítő funkciókat, valamint a szakmai gyakorlat biztosítását ösztönző oktatásszervezési módszerek kialakítása.

Egyéb tevékenységek

A pályázat keretében támogatható továbbá az 1-5. pontban meghatározott szakmai tevékenységhez kapcsolódóan

- felmérések, kutatások lebonyolítása

- módszertani fejlesztések, tartalomfejlesztés,

- képzések/tréningek kidolgozása és lebonyolítása,

- betanító tevékenységek,

- rendezvények szervezése (pl. szakmai klubok),

- a kutatási területhez kapcsolódó technológiai szakkiállításokon és szakvásárokon történő megjelenés, illetve

- a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szakmai konferenciákon való részvétel.

- a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység

Egyéb feltételek:

1. Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése támogatható tevékenységgel kapcsolatos elvárás:

Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása akkor támogatható, ha a pályázó a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatja, hogy az ösztöndíjazás hogyan szolgálja a hazai felsőoktatás erősödését és népszerűsítését, továbbá bemutatja az ösztöndíjazás eredményét és hosszú távú hatását a hazai felsőoktatásra.

Egyúttal a Megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni az ösztöndíj odaítélésének és az ösztöndíj mértékének meghatározásának módját, a kiválasztási kritériumokat és az ösztöndíjassal szembeni eredmény elvárásokat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a személy, aki a TÁMOP keretében megvalósuló projektek keretében a bevonás időpontjában ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a személy, aki TÁMOP projekt keretében ösztöndíjszerződéssel rendelkezett és az ösztöndíjszerződésében foglaltakat nem teljesítette.

2. Telephely / képzési hely létesítésével kapcsolatos elvárások

A konstrukció keretében a felsőoktatási szolgáltatások fejlesztésére olyan településeken is lehetőség nyílik, ahol jelenleg azok nem elérhetőek. Ennek megfelelően az új oktatási és/vagy kutatási szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézménynek a projekt kezdetekor nem kell rendelkezni telephellyel a fejlesztésben érintett település(ek)en.

A projekt szerződéskötésekor a kedvezményezettnek igazolnia szükséges, hogy a projekt időtartama alatt a felsőoktatási intézmény az adott településen telephellyel rendelkezik, vagy legalább hároméves megállapodást kötött egy a kialakított felsőoktatási szolgáltatás nyújtásába bevont non-profit szereplővel (pl. közösségi főiskola működtető szervezet), amely telephellyel rendelkezik az érintett településen és a telephely a kialakított képzési és kutatási szolgáltatásokhoz helyszínül szolgál.

A projekt fizikai zárására telephelyet kell biztosítani

vagy a szolgáltatást kiépítő felsőoktatási intézmény által

vagy a felsőoktatási intézmény szolgáltatásaihoz az infrastruktúrát biztosító non-profit szervezet (közösségi főiskola működtető szervezet) vagy önkormányzata által.

 

hírlevél

Friss közlemények:

 

21 új akadémiai kutatócsoport jön létre a hazai egyetemeken

2012-05-23 8:31:00 – Budapest-FelsőoktatásKözélet

Nyilvánosságra hozták a 2012. évi, az MTA által támogatott, egyetemeken működő kutatócsoportok pályázatán indulók nyerteseit. Július 1-jétől 21 új kutatócsoport összesen tíz egyetemen kezdi meg működését. A 2011-től elindult megújító folyamat eredményeként évente 15-20 kutatócsoport létesítésével négy év alatt átalakulhat a támogatott kutatócsoporti pályázati rendszer, amely a kutatói kiválóságra alapozott hatékonyabb intézményfinanszírozási rendszert teremt.

A magyar kormány támogatásával idén újabb 21, az elmúlt években nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elérő, iskolateremtő egyéniségű kutató vezetésével alakulhatnak akadémiai kutatócsoportok egyetemeken. Pálinkás József, az MTA elnöke ma délután jóváhagyta és nyilvánosságra hozta az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának javaslatát a július 1-jétől öt éven át akadémiai támogatással az egyetemeken működő kutatócsoportokról. A 2012. július 1. és 2017. június 30. között támogatott kutatócsoportok létrehozására 75 érvényes pályázat érkezett: a pályázatokban összesen 2,6 milliárd Ft támogatást és 512 álláshelyet igényeltek. A pályázatok közül 20 (26,6%) a matematikai és természettudományi, 26 (34,7%) az élettudományi, 29 (38,7%) a humán- és társadalomtudományi területről érkezett, ezek közül kutatási témájában 58 egyetlen tudományos területhez, míg 17 interdiszciplináris témakörhöz kapcsolódik.
A döntés értelmében július 1-től tíz egyetemen összesen 600 millió forint költségvetéssel működhet 21 új kutatócsoport: nyolc a matematikai és természettudományok, nyolc az élettudományok és öt a humán- és társadalomtudományok területén. Minden pályázatot előzetesen 3 bíráló pontszámmal és szövegesen értékelt, ezeket egyenként az MTA elnöke által felkért 17 tagú zsűri bírálta el. A zsűri előnyben részesítette azokat a pályázatokat, amelyeket az elmúlt öt évben nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elérő, iskolateremtő egyéniségű kutató nyújtott be, és a benyújtott kutatási téma nem mutat párhuzamosságot az akadémiai kutatóintézetekben végzett munkával. A pályázati kiírás szellemében a teljes állások létrehozását tervező pályázatokat helyezték előtérbe. A matematika és természettudományok területén a nyertesek között szerepel Czigány Tibor és kutatócsoportja. Kutatási témájuk új szerkezeti és funkcionális anyagok kutatását és fejlesztését, illetve a közelmúltban létrehozott anyagok alkalmazásbarát módosítását, továbbfejlesztését tűzte ki célul, amelyek az ipar számára biztosíthatják a környezettudatosan fejlesztett új anyagokat és technológiákat. A polimer mátrixú hibrid kompozitok kutatása villamos távvezetéki sodronyok és járműipari alkalmazások fejlesztéséhez járul hozzá. A csoport kutatási témájának középpontjában olyan anyagok kutatása és fejlesztése áll, amelyekkel a nagy szilárdság és merevség mellett jelentős tömegcsökkentés is elérhető. Ugyanezen a tudományterületen évi 30 millió forint támogatásban részesült a Hebling János vezetésével a Pécsi Tudományegyetemen működő Terahertzes Tudományok és Mérési Módszerek Kutatócsoport, amelynek célja egy alig több mint két évtizedes, perspektivikus tudományterület meghonosítása Magyarországon, és e tudományterület egy részén két új területen - biológiai folyamatok kutatása és műkincsvédelem - fogják alkalmazni.
A legmagasabb összeget, összesen évi 43 millió forintot a Semmelweis Egyetemen Hunyady László G-fehérjéhez kapcsolt receptorok jelátvitele és szabályozása című kutatási pályázata kapta. A hormonok és neurotranszmitterek hatásait közvetítő G-fehérjéhez kapcsolt receptorok központi szerepet játszanak az életfolyamatok szabályozásában, és egyben fontos terápiás célpontot is jelentenek. A klasszikus G-fehérjék által közvetített és tőlük független jelátviteli folyamatok azonosításának elsődleges célja a magas vérnyomás és más keringési betegségek feltérképezése és a terápiás lehetőségek feltárása. A humán- és társadalomtudományok területén az egyik legnagyobb támogatást - évi 30 millió forint értékben - a Kövér György által az Eötvös Loránd Tudományegyetemen elindított kutatócsoport kapta, amely a 19-20. századi válságok gazdaság-, társadalom- és mentalitástörténetét együttesen vizsgálja. A kutatók a 19-20. század folyamatait a pénzügyi válságok történtére felfűzve elemzik, összehasonlítva a deflációs 19. századot az inflációs 20. századdal, a több évtizedes válságkorszakokat pedig tágabb társadalom- és gazdaságtörténeti megközelítésben vizsgálják. A magyar kormány támogatta az MTA elnökének azon javaslatát, hogy akadémiai kutatócsoportok egyetemen történő létesítésére évente lehessen pályázatot benyújtani. A 2011-től elindult megújító folyamat eredményeként évente 15-20 kutatócsoport létesítésével négy év alatt átalakulhat a támogatott kutatócsoporti pályázati rendszer. Az új kutatásfinanszírozási konstrukcióval biztosítható a magyar kutatásorientált egyetemek iskolateremtő kutatói kiválóságokon keresztül történő hatékony intézményi finanszírozása.
(Forrás: MTI)

 

A Kormány ötmilliárd forinttal támogatja az óvodafejlesztést az Új Széchenyi Terv keretében

 5 milliárd forint keretösszeggel jelent meg két pályázati felhívás az Új Széchenyi Terv keretében óvodafejlesztésre.

Az NFÜ kiírásai által lehetőség nyílik többek között képzések, tréningek szervezésére, óvodaudvar fejlesztésére, tornaszoba kialakítására, és különböző eszközök beszerzésére is. Az Európai Szociális Alap támogatásának köszönhetően jelentősen javulhat az intézmények szolgáltatási színvonala.

A most megjelent konstrukciók célja a kiváló magyar óvodapedagógia továbbfejlesztése, úgy, hogy az a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket optimálisan biztosítsa.

A minőségi kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket.

Az óvodai nevelés magas színvonalának biztosítása mellett hozzáférhetőségének garantálása is fontos. Ezen kívül figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is.

Helyi, regionális és országos szinten egyaránt fontos az integrált megközelítés, bevonva valamennyi érintett felet, így a családokat is.

A magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagymértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia sikeréhez, különösen két kiemelt uniós cél eléréséhez: egyrészt a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, másrészt a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemeléshez.

A kiírás keretében óvodák, óvodai részleggel is rendelkező többcélú intézmények, illetve ezek fenntartói pályázhatnak.

A rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 4 milliárd forint, míg a Közép-magyarországi régióban 1 milliárd forint. A támogatás mértéke a projekt összköltségének 100%-át is elérheti, az igényelt összeg minimum 1 millió, maximum 100 millió forint lehet. Pályázatok benyújtására 2012. június 1-től június 30-ig lesz lehetőség.

 

Módosult az európai uniós támogatások felhasználásának eljárásrendje

 A Magyar Közlönyben megjelent jogszabályváltozás eredményeként tovább csökkennek a projektek tervezésével, elindításával és kezelésével kapcsolatos határidők. A bevezetett megoldások a pályázóknak újabb könnyebbségeket, gyorsabb forráshoz jutást jelentenek.

A kormányváltás utáni leltárkészítés során kiderült, hogy az európai uniós fejlesztési támogatások kifizetésének jelentős felgyorsítása nélkül a programozási időszak végére számottevő források ragadhatnak bent. Annak érdekében, hogy a következő években a még mintegy 5500 milliárd forint kifizetése megoldható legyen, olyan lépésekre van szükség, amelyek már rövidtávon is látványos eredményeket produkálnak. Az eddig meghozott intézkedések, amint azt a számadatok is mutatják, ilyenek voltak, hiszen a heti szinten kifizetett támogatások mértéke a kormányváltás időszakához képest csaknem megnégyszereződött.

A kifizetések további felgyorsításának szándéka „A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet” módosítását is szükségessé tette.

A mostani változtatások, illeszkedve a korábbi irányhoz, az intézményi és a kedvezményezetti oldalra - vagyis az apparátus leterheltségéből és az elégtelen számlamennyiségből adódó problémákra - egyaránt koncentrálnak. A szolgáltató közigazgatás európai uniós pályáztatásnál történő alkalmazásával előtérbe kerül az állam és a projektgazdák együttműködése is. Olyan megoldások születtek, amelyek a pályázóknak újabb könnyebbségeket, gyorsabb forráshoz jutást jelentenek.

Az új szabályozás – bizonyos feltételek mellett – az ÁFA januári emelését követve, a projektek zavartalan lebonyolítása érdekében többlettámogatásra jogosítja fel a kedvezményezetteket.

Az úgynevezett szállítói finanszírozás és szállítói előleg gyakoribb alkalmazásával csak az önerőt és nem a teljes projektköltséget kell biztosítania a kedvezményezettnek, mivel a megvalósításra vonatkozó elszámolás a projekt előrehaladása közben folyamatos.

Rövidül a támogatói döntéshozatali határidő, a döntési folyamatnak a projektjavaslat beérkezésétől számított 30 napon belül kell ezentúl lezáródnia. Ez legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg 15 nappal. A közbeszerzésekkel kapcsolatos eljárási határidők is jelentősen rövidülnek. Ennek oka, hogy a közreműködő szervezet, illetőleg az NFÜ által eddig egymás után végzett ellenőrzési tevékenységek a módosítás eredményeként ezután párhuzamosan zajlanak majd.

A jogorvoslati eljárások egyszerűsödnek, a kifogás benyújtására biztosított határidő szabályozása egyértelműbbé vált. Tovább nő a jogbiztonság. Újdonság az is, hogy jogorvoslatra az ellenőrzési hatóság által megállapított szabálytalanság esetén is mód nyílik.

A pályázati folyamatok elektronizálásával - egy átlagos pályázati műveletet tekintve - átlagosan 8 nap megtakarítás érhető el.

További, a kifizetések gyorsítását segítő változások:

Gyorsul a támogatási konstrukciók tervezése, elindítása. A projektfelhívás elkészítése és meghirdetése maximum 30 napos határidővel történhet ezentúl.

A jogszabály-módosításnak köszönhetően az egyes konstrukciókat érintő – korábban kormánydöntést igénylő - kisebb változtatások, (pl. a prioritásokon belüli bizonyos átcsoportosítások) miniszteri hatáskörben a korábbiaknál jóval gyorsabban lesznek megvalósíthatók.

A forrásvesztés megakadályozása érdekében tovább erősödik a projektmonitoring. Azon projektek esetében, amelyeknél a megvalósítás elmaradásának veszélye fennáll, az NFÜ kockázatelemzés alapján egyedi, nyomon követhető cselekvési terv kidolgozását kérheti. Az NFÜ a támogatási szerződéstől való részleges elállás, illetve a támogatói okirat visszavonása előtt - a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg - intézkedéseket kérhet, illetve foganatosíthat. (pl.csökkentheti a projektmenedzsment-költségeket, azok kifizetését feltételekhez kötheti, projektfelügyelőt rendelhet ki).

Az NFÜ feladatává tett projektdoktori rendszer működtetésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, ám adminisztratív, kifizetési és menedzsment problémákkal küzdő beruházások végrehajtására ellenőrzött módon, szaktanácsadói támogatással kerül sor. A projektfelügyelő feladata, hogy a sikeres projektmegvalósítás feltételeit biztosítsa ott, ahol a határidős késedelemnek a veszélye fennáll, megszüntetve az elakadásokat, felgyorsítva a kifizetéseket.

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy tartalék támogatási konstrukciók induljanak. A tartalékként nevesített kiírásokat, kiemelt projekteket aktiválni akciótervi törlésükkel és támogatási konstrukcióként való egyidejű megjelenítésükkel lehet.

 

ÁFA kompenzáció az uniós forrásokból támogatott projektek érdekében

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt ÁFA tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az ÁFA mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan.

A Kormány elfogadta a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek ÁFA-emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik ÁFA-levonási joggal. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az ÁFA emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható ÁFÁ-val érintett beszerzéseket vagy szolgáltatásokat az adóemelés ne érintse kedvezőtlenül, a projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

ÁFA-kompenzációra jogosult minden olyan projekt kedvezményezettje, ahol a pályázat költségvetése nem 27%-os áfával került megtervezésre és a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség a le nem vonható ÁFA, és az ÁFA-emelés tényleges költségnövekedést okoz

Támogatási szerződéssel, illetve támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek esetében:

A kompenzáció a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem keretében igényelhető a közreműködő szervezeten keresztül legkésőbb a záró kifizetési igényléssel egyidejűleg, és annak biztosítása a támogatási szerződés módosítását igényli. Az ÁFA-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a kedvezményezettnek arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja.

Az ÁFA mértékének változása miatti költségnövekmény részletezése és a költség-növekedés mértékének alátámasztása a kedvezményezett feladata. A támogatási szerződés-módosítási kérelemhez csatolni kell a projekt megemelt ÁFA-mértékkel átdolgozott költségvetését.

Támogatási döntéssel, illetve támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében:

A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott és 20%-os, 2009. július 1. és 2011. december 31-e között benyújtott és 25%-os ÁFÁ-val tervezett, támogatási döntéssel már rendelkező projektek esetében a költségvetés a szerződéskötést megelőzően 27%-os ÁFA-mértékkel és magasabb támogatási igénnyel áttervezésre kerülhet.

A 2012. január 1-je előtt már benyújtott, de támogatási döntéssel még nem rendelkező projektek esetében a támogatási döntés meghozatalakor a 25%-os ÁFÁ-val tervezetett projektelemek/ költségkategóriák maximálisan elszámolható költsége 1,6%-kal automatikusan megemelésre kerül.

 

Dokumentumcsere a regionális programok általános útmutatói között

Módosítás miatt az NFÜ lecserélte a honlapján a regionális programok általános útmutatói mappában szereplő könyvvizsgálói igazolás mintát. A közlemény közzétételének napját követően benyújtásra kerülő könyvvizsgálói igazolásokat az új sablon alapján szükséges elkészíteni. (http://www.nfu.hu/dokumentumcsere_a_regionalis_programok_altalanos_utmutatoi)

 

 

Az NFÜ bevezeti a közbeszerzési folyamatok elektronikus ellenőrzését

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így különösen az eljárásrendi folyamatok gyorsításán, illetve az ügyfeleket középpontba helyező pályázóbarát működés megteremtésén. E tevékenység következő lépése, hogy az NFÜ 2011. december 23-tól bevezette a közbeszerzés folyamat papírmentes ellenőrzését, nyomon követését biztosító fejlesztést

A közbeszerzés modul alapját a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet jelenti, amely rendelet szabályozza a közbeszerzési eljárások ex-ante, valamint utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzési folyamatát, továbbá a közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményeképpen született szállítói szerződések módosítása kapcsán előírt ellenőrzés lefolytatásának folyamatát. A rendelet előírja, hogy minden európai uniós társfinanszírozással megvalósuló közbeszerzési eljárást ellenőrzésnek kell alávetni, függetlenül attól, hogy a kapcsolódó pályázat benyújtásra került-e az intézményrendszerhez.
A modul kiemelkedő előnye, hogy – felhasználóbarát módon – információt szolgáltat a közbeszerzési eljárások és az esetleges szerződésmódosítások ellenőrzésének előrehaladásáról, illetve sok esetben mentesít a dokumentumok papír alapon történő benyújtásától.
A már meglévő pályázatszámhoz kapcsolható közbeszerzésire vonatkozó adatfeltöltést a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen teheti meg a Pályázó, míg a pályázatszámhoz nem kapcsolható közbeszerzések kezelése az SSO felületen történő regisztrációt követően (https://sso.nfu.hu/regisztracio), az NFÜ oldalra (http://www.nfu.hu) való belépés után a „Közbeszerzés” ikonra kattintva érhető el.
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a fejlesztés bevezetését követően egy ún. átmeneti időszak lép életbe, amely 2012. február 28-ig tart. Ezen időszak alatt Önnek lehetősége nyílik továbbra is papír alapon beküldenie a közbeszerzéseihez kapcsolódó dokumentációt, illetve használhatja a most bevezetésre kerülő eszközt. Amennyiben egy adott ügyhöz kapcsolódóan a dokumentációt papír alapon és elektronikusan is benyújtja az intézményrendszer részére, úgy az elektronikusan benyújtott anyagok az irányadóak és jelentik a lefolytatott eljárás alapját. 2012. március 1-jétől kezdődően kizárólag az elektronikus benyújtásra van mód.

 

 

Új pályázat az infokommunikációs technológiák kutatásának támogatására

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című pályázati kiírás dokumentációja.

A pályázati kiírás célja az infokommunikációs technológiákhoz (IKT) kapcsolódó hazai kutatási kapacitások megerősítése és a hazai IKT K+F szféra bekapcsolása az Európai Unió IKT és Információs Társadalomhoz kapcsolódó kutatási együttműködéseibe a konvergencia régiók felsőoktatási intézmények tevékenységein keresztül.

A pályázatok benyújtása 2012. március 1-től 2012. április 27-ig lehetséges.

 

 

 

ESZA Nonprofit Kft.:

 

 

Főbb tartalmi változások:

Első kifizetési kérelemre tájékoztatjuk, hogy módosult a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. dokumentum, ami a kedvezményezettek pénzügyi megvalósítását segítő, szabályzó útmutató. A módosított útmutató az ESZA Nonprofit Kft. honlapjáról tölthető le (www.esza.hu Nyitó oldal » Hasznos információk » Uniós segédletek, dokumentumok).

-          vonatkozó szabályok

-          Konzorciumra vonatkozó szabályok (kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátok értelmezése)

-          Hiánypótlás (határidő, új számla benyújtása nem lehetséges hiánypótlás alatt)

-          Záró elszámolási csomag korrekciós határideje

-          Eredeti számlával kapcsolatos elvárások

-          Költségösszesítőkkel kapcsolatos változások

-          Fordított adózással érintett számlák elszámolása

-          A Közbeszerzésről szóló Tv. (Kbt.) 305. § szerint, építési beruházások esetében szállítói kifizetése keretében alkalmazandó eljárás

Az előző verzióhoz képest módosított részeket az útmutató kék színű betűvel jelöli.

A 2011. október 3-a után beadásra kerülő kifizetési igényléseket (időközi, záró) az új útmutatóban foglaltak szerint kell összeállítani.

 

 

Az Új Széchenyi Terv keretein belül hamarosan megújulnak a hazai közoktatás informatikai eszközei

Az Új Széchenyi Terv keretein belül több mint 10 milliárd forint támogatásra számíthatnak a hazai közoktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztésekre. Várhatóan nagyjából 400 pályázat részesülhet a forrásból, amely így jelentősen támogathatja az egész életen át tartó tanulást és a legújabb munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodást.

Az Új Széchenyi Terv keretében tervezett kiírás nagyban hozzájárul majd a közoktatási intézmények informatikai eszközeinek korszerűsítéséhez, így alkalmazkodni tudnak a XXI. század kihívásaihoz. A beruházás kiemelt célja az egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci helytállás biztosítása. A versenyképes tudás megszerzéséhez elengedhetetlen a mai kor kívánalmainak megfelelő informatikai háttér kialakítása és működtetése a közoktatás minden szintjén.

2011. szeptember 12-én befejeződött a társadalmi egyeztetés a pályázati kiírással kapcsolatban. Az eddig beérkezett vélemények nagyon pozitívak, többek között üdvözlik a számítógép alapú nyelvi labor megvalósítását és az interaktív táblák használatának lehetőségét.

Az Új Széchenyi Terv nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség fenntartására, ehhez járul majd hozzá jelen pályázatban (TIOP 1.1.1-11) a mérés-értékelési rendszer. A módszer az egyéni képességekhez igazítja az oktatást és ezzel elősegíti a hátrányosabb helyzetűek felzárkóztatását.

Az ország egész területén pályázhatnak a közintézmények, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót (Budapest, Pest megye). Többek között általános iskolák, szakiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, alapítványok és egyházak lesznek jogosultak a támogatás igénybevételére.

Az Új Széchenyi Terv keretében az oktatási intézmények például számítógépeket, monitort, interaktív felületet, vetítővásznat, projektort szerezhetnek be. Ezen felül laptop, vezeték nélküli internet eléréséhez szükséges eszköz, valamint nyelvi labor teheti még hatékonyabbá a képzéseket.

A támogatás várhatóan vissza nem térítendő lesz és a projekt összes elszámolható költségét fedezi. A tervezet szerint 5 millió és 200 millió forint közötti összegre lehet majd pályázni.

Az Új Széchenyi Terv Magyarország felemelkedésének és talpra állításának programja. Fókuszában a dinamikus foglalkoztatás-bővítés, a vállalkozói szféra megerősítése és a tartós gazdasági növekedés áll.

Az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei 2011. január 14-étől érhetők el a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.

 

Kapcsolattartás a befejezett uniós projektek fenntartási időszakában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így különösen a végrehajtás gyorsításán és a pályázóbarát működés megteremtésén. Az Ügynökség ezért szeptember 1-jével bevezeti a befejezett projektek fenntartási időszaka alatt felmerülő adminisztrációs teendők támogatására szolgáló internetes rendszerét.

Az NFÜ – élve az internetes tájékoztatás lehetőségeivel -, jelentősen bővítette a Kedvezményezettek (nyertes pályázók) tájékoztatását, kényelmét szolgáló értesítések körét, így új szolgáltatás, hogy egyes határidők lejártát megelőzően automatikus emlékeztető levelek kerülnek kiküldésre. Az elektronikus információszolgáltatást a pályázat benyújtásán és a projektek lebonyolításán túl kiterjesztette a fenntartási időszakra is, ami a projektek befejezését követően kezdődik meg és legalább 5 évig tart (kkv-k, mikrovállalkozások esetében minimum 3 év).

A gyors tájékoztatást eredményező új szolgáltatás egyik nagy előnye, hogy a projektjüket befejezett Kedvezményezettek a jelentésekkel kapcsolatos döntésekről, információkról és a kötelezettségek teljesítéséről is kapnak figyelemfelhívó elektronikus értesítéseket. A hivatalos döntéseket és leveleket megtekinthetik, ha egyedi jelszavukkal belépnek a Pályázói Tájékoztató felületre – nyilatkozta Dányi Gábor, az NFÜ innovációs és informatikai elnökhelyettese.

Az NFÜ számára kiemelten fontos, hogy a projektek szabályosan és az európai uniós előírásoknak megfelelően valósuljanak meg ne csak a lebonyolítás, hanem a fenntartási időszak alatt is. Ennek érdekében 2011. szeptember 1-jétől a projektgazdák több esetben postai, illetve internetes úton is kapnak üzeneteket a fenntartási időszak alatt lezajló adminisztrációs teendők támogatására.

Ugyanakkor a Kedvezményezettek kizárólag elektronikus formában (interneten) kapják majd meg a projektfenntartási időszak meghatározásához szükséges adatbekérő levelet, amit hibás adatszolgáltatás esetén az intézményrendszer ismételten eljuttat számukra. Ugyanebben a formában az NFÜ két alkalommal emlékeztetőt küld az adatszolgáltatás szükségességéről és interneten keresztül igazolja vissza ezek beérkezését is. A Projekt Fenntartási Jelentés benyújtásának határidejéről, annak beérkezéséről, és elfogadásáról a szintén internetes értesítés kerül kiküldésre. A hiánypótlás és korrekció határidejéről kétszer kapnak majd emlékeztetőt a Kedvezményezettek, akik a kért dokumentumok beérkezésének visszaigazolásáról szintén internetes úton értesülhetnek.

Bízunk abban, hogy az elektronikus – internetes pályáztatás bevezetése a kedvezményezettek számára könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb információáramlást tesz lehetővé, ezzel együtt hatékonyabbá válik a pályázati rendszer – foglalta össze Dányi Gábor elnökhelyettes.

 

Tovább gyorsult és kényelmesebb lett a pályáztatás

 Az NFÜ szeptember 1-jétől megkezdi a papírmentes, internetes pályáztatás bevezetését. A pályázók gyors tájékoztatását eredményező új szolgáltatás lényege, hogy megszűnik a postai úton történő időigényes kommunikáció, levelezés.

Az információáramlás postai útja helyett a pályázó a pályázatával kapcsolatos döntések, értesítések keletkezéséről figyelemfelhívó elektronikus levelet kap, maga a döntés, információ pedig az EMIR Pályázói Tájékoztató felületre belépve tekinthető meg.

Az internetes információszolgáltatás előnyei:

- gyors információszolgáltatás: a pályázó a döntés vagy az értesítés megszületését követő 10-30 perc múlva olvashatja a számára megküldött levél tartalmát az EMIR Pályázó Tájékoztató felületen;

- kötöttségektől mentes információ elérés: a pályázó az interneten keresztül földrajzi kötöttségektől mentesen, tetszőleges időpontban tekintheti meg pályázatával kapcsolatos döntéseket;

- gyorsabb döntéshozatal: a pályázó hamarabb reagálhat az értesítésekre, ezzel gyorsul a döntéshozatal; 

- költségtakarékosság: egyes értesítéseknél megtakarítható a papír, a nyomtatás, valamint a postai küldés költsége.

Az NFÜ részéről Dányi Gábor innovációs és informatikai elnökhelyettes elmondta, hogy az ún. azonnali értesítések rendszerét elsőként az Új Széchenyi Terv pályázatai tekintetében a döntés-előkészítés eljárásrendi szakaszában vezetik be.

A pályázóval történő kapcsolattartás elsődlegesen a Pályázói Tájékoztató (PályTáj) felületen keresztül történik, mely az NFÜ honlapjáról egyedi, titkos jelszóval elérhető interaktív felület. A Pályázói Tájékoztató felület használatához szükséges jelszót a pályázó részére az intézményrendszer a pályázat befogadásáról szóló értesítésben bocsátja a rendelkezésére. Az NFÜ – élve az internetes tájékoztatás lehetőségeivel –, jelentősen bővítette a pályázók tájékoztatását, kényelmét szolgáló értesítések körét, így új szolgáltatás, hogy a hiánypótlás és tisztázó kérdés határidőinek lejártát megelőzően emlékeztető levelek kerülnek kiküldésre.

A döntés-előkészítés során az intézményrendszer a levelek és értesítések döntő többségét internetes úton küldi meg. Ez alól csak két tájékoztatás jelent kivételt: a pályázat befogadásáról szóló döntés, amely tartalmazza az EMIR Pályázói Tájékoztató használatához szükséges jelszót, illetve a pályázat elutasításáról szóló döntés a befogadási kritériumok teljesítésének hiánya miatt.

A pályázók a jövőben interneten keresztül kapják meg a hiánypótlásra történő felszólítást is. Az NFÜ emlékeztetőt küld a hiánypótlás határidejét megelőzően, illetve a hiánypótlás beérkezéséről is. Hasonló lesz az eljárás a tisztázó kérdés esetén is. Internet alapú tájékoztatást kapnak az érintettek az előbbieken kívül akkor is, ha a pályázat értékelése megtörtént, megszületett a támogató vagy elutasító döntés, valamint abban az esetben, ha az NFÜ tudomásul vette a pályázó visszalépését.

A pályázónak az intézményrendszer felé a döntés-előkészítés során két lehetséges esetben kell információt szolgáltatnia: hiánypótlás esetén, illetve tisztázó kérdés felmerülésekor:

- Abban az esetben, ha a pályázónak hiánypótló dokumentumokat kell beküldenie az intézményrendszer részére, a benyújtást – az erről szóló internetes értesítés alapján – postai úton kell teljesítenie.

- Abban az esetben, ha tisztázó kérdés merül fel, az arra adott válasz a Pályázói Tájékoztató felületen, interneten keresztül küldendő meg.

Bízunk abban, hogy az elektronikus – internetes pályáztatás bevezetése a pályázók számára könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb információáramlást tesz lehetővé, ezzel együtt hatékonyabbá válik a pályázati rendszer. – foglalta össze Dányi Gábor elnökhelyettes.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így különösen a döntéshozatal és a kifizetések gyorsításán, illetve az ügyfeleket középpontba helyező pályázóbarát működés megteremtésén.

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati Osztály

 

Társaságunk számára kiemelt prioritás, hogy a pályázók, kedvezményezettek, minél gyorsabban és közvetlenebbül tudjanak segítséghez és információhoz jutni, akár a saját már folyamatban lévő pályázatuk kapcsán, akár újabb pályázati lehetőségek tárgyában. Ezért a jövőben az Ön számára három kapcsolattartót nevezünk meg, akiket közvetlen telefonszámon és e-mail címen bármikor, bármilyen kérdésben meg tud keresni.

Felsőoktatással kapcsolatos pályázatok esetében:

Az Ön kijelölt kapcsolattartói:

  • Kovács Tímea:         1/ 273 – 4258
  • Pék Vivien:             1/ 273 – 4263

E-mail: felsooktatas@esza.hu

Ügyfélszolgálatunk a következő időpontokban áll az ügyfelek rendelkezésére:

Hétfőn és szerdán: 9:00 – 17:00,

Kedden és csütörtökön: 9:00 – 16:00,

Pénteken: 9:00 – 14:00 óra között.

Teljes hír megtalálható az alábbi címen: http://www.esza.hu/hir/ugyfelszolgalat_1592

 

 

ESZA Nonprofit Kft. :

Felkerült az ESZA Nonprofit Kft. honlapjára (www.esza.hu Nyitó oldal » Hasznos információk » Uniós segédletek, dokumentumok) a kedvezményezett pénzügyi megvalósítását segítő szabályozó segédlet: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai.

A kedvezményezetteknek szóló pénzügyi segédletet felülvizsgálatra azért került sor, mert az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft.  átvette a Wekerle Sándor Alapkezelőtől és a Strukturális Alapok Programirodától az uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését.

A Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. dokumentum minden ÚMFT-s (2011. február 9-ig megjelent pályázatok) kedvezményezettre érvényes, függetlenül attól, hogy a projekt megvalósítása mely szakaszában van. Ezzel egyidőben a korábbi pénzügyi segédletek (Útmutató a kifizetési igénylés összeállításához TÁMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében; Pénzügyi részletes szabályainak korábbi verziói) visszavonásra kerülnek.

Főbb tartalmi változások:

-          Konzorciumra vonatkozó szabályok (kis támogatástartalom értelmezése)

-          Költségösszesítők használata és az összesítőkhöz benyújtandó dokumentumok köre

-          Piaci ár igazolásának általános feltételei

-          Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának, kapcsolt vállalkozásának részvétele a projektben

-          Negatív tételek elszámolása (sztornó és helyesbítő számlák)

A 2011. június 1-e után beadásra kerülő kifizetési igényléseket (időközi, záró) a segédletben foglaltak szerint kell összeállítani.

 

 

 

ELÉRHETŐEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV SZERKESZTHETŐ ARCULATI ELEMEI

Megtalálhatóak a honlapon az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) arculati kézikönyvének szerkeszthető arculati sablonjai. A kézikönyv magába foglalja az ÚSZT kommunikációjának valamennyi vizuális követelményét. A szerkeszthető elemek a kedvezményezettek, valamint a közreműködő szervezetek munkáját segítik.

Minden projekt esetében az Új Széchenyi Terv arculati előírásait kell betartatni. A korábban régi arculattal elkészített eszközök cseréje azonban nem követelmény.

Kapcsolódó dokumentumtárak

 

 

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG A HELYI HŐ- ÉS HŰTÉSI ENERGIAIGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL CÍMŰ (B JELŰ) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNÁL

A közreműködő szervezethez a Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) című (KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú) pályázati kiírásra 2011. augusztus 19. után beérkező, minimum 500 millió Ft támogatást igénylő pályázatok esetén előzetes regisztrációra van szükség, amelynek a pályázat beérkezését legalább 3 hónappal meg kell előznie.

Az előzetes regisztráció lépései:

1. A https://sso.nfu.hu/form/index/id/4 linkre kattintva jelentkezzen be az SSO-rendszerbe (amennyiben nem rendelkezik azonosítóval, töltse ki a rövid regisztrációs űrlapot).

2. Az SSO rendszerbe történő belépés után kitölthető az ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS LAP (KEOP-2011-4.2.0.-B), majd a mentés gombra kattintva az előzetes regisztráció lezárható.

3. Ezután az SSO rendszerbe való belépéshez használt e-mail címre a rendszer automatikusan kiküldi a pályázathoz tartozó elő-regisztrációs számot.

Az előzetes regisztráció célja, hogy az intézményrendszer minél pontosabb információt kapjon a várható pályázati igényekről, és minél közvetlenebb segítséget tudjon nyújtani a pályázóknak. Az előzetes regisztráció – a fent megjelölt esetekben - kötelező, de nem jelent semmiféle előnyt, illetve kötelezettségvállalást az intézményrendszer részéről.

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

  

 

 

MÓDOSÍTÁS A TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE NYUGAT-DUNÁNTÚLON CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN

Felkerült a honlapra a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon című, NYDOP-2.1.1/I-11 kódszámú pályázati felhívás módosított változata.

A felhívásban történt változások az alábbiak:

1. A C4. pontban a „Regionális beruházási támogatás” kategóriába bekerült a „q” jogcím (a pályázókat nem érintő, technikai módosítás)

2. Az E.2.2 Tartalmi értékelés pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontjai közül az 1. számúban történt változás: javításra került, hogy a szakmai alkalmassági értékelés 4, 5, 6, 8, 9, 10 kritériumai esetén kapott értékelés kerül pontozásra (a korábbi változatban szereplő  3, 4, 5, 7, 8, 9 kritériumok helyett).

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

 

 

 

 

Elérhetőek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázataihoz tartozó nyomtatványok.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ honlapjáról letölthetőek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázataihoz tartozó nyomtatványok. A támogatási szerződésmódosítások lebonyolítását a jövőben ezen formanyomtatványok bevezetésével kívánják segíteni, egyszerűsíteni.

 

A dokumentumokkal kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a MAG Zrt. honlapján.

 

A kormány 303/2010. (XII. 23.) számú rendelete alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése 2011. január 1-jei hatállyal Nemzeti Innovációs Hivatalra változott, és ezzel az elnevezéssel működik tovább. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget jelölte ki, mint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésére kijelölt szerv. Az Innovációs Alap tekintetében a közreműködő szervezet feladatait egységesen a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. végzi.

 

Kapcsolódó tartalmak:

 

Kapcsolódó linkek:

 

 

 

Az Operatív Programokkal kapcsolatban közzétett aktuális pályázókat érintő közleményeket itt találja:

 

 

Operatív programokat érintő szakmai kérdéseivel kérjük, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Contact Centerét keresse a 06-40/638-638-as kék számon, illetve az nfu@meh.hu e-mail címen.

 

 

Egyes témákkal kapcsolatban felmerült kérdéseire választ kaphat a pályázat kiírók által közzétett "Gyakran Ismétlődő Kérdések"  rovatban.

Gyakran ismételt kérdések rovata és elérhetőségei:

 

 

Milyen pályázati kiírások várhatók a következő 2-3 évben

Az alábbiakban rövid összefoglalást adunk közre a várható pályázatokról. A lista csak a gazdálkodó szervezetek számára legfontosabb, ún. Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázatait tartalmazza. Ezeken kívül a régiók fejlesztési programjai is tartalmaznak gazdaságfejlesztési pályázatokat. Ezek forráskerete azonban lényegesen szerényebb!)

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

 

1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért

Célja: A vállalkozások K+F ráfordításainak növelése

Pályázati konstrukciók:

1.1.1: piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység, együttműködés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 13 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 130 gazdasági társaság, szövetkezet Támogatás: 50-300 M Ft

1.1.2: kutatási központok fejlesztése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 20 gazdasági társaság Támogatás: 400-1000 M Ft

1.2.1: pólus innovációs klaszterek

Típus: egyfordulós Keret: 15,2 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 10 klaszter-üzemeltető társaság Támogatás: 400-6000 M Ft

1.2.2: innovációs és technológiai parkok

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 21 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 6 pólusvárosi fejlesztő társaság Támogatás: 2000-5000 M Ft

1.3.1: vállalati innováció

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 27,8 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 350 gazdasági társaság Támogatás: 25-200 M Ft

1.3.2: vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 5,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 8 gazdasági társaság Támogatás: 200-1500 M Ft

1.3.3: technológia-intenzív start-up vállalkozások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 1,2 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 80%

Kedvezményezett: 40 társaság Támogatás: 25-100 M Ft

 

2. prioritás: a vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

Célja: a vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedése

Pályázati konstrukciók:

2.1.1. vállalati technológia fejlesztés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 49,5 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 2600-3000 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 1-500 M Ft

2.1.2. munkahelyteremtés hátrányos helyzetű kistérségben

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 32,5 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 320-360 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 5-500 M Ft

2.1.3 nemzetközi szolgáltató központok létrehozása

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 5,2 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 11-14 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 1-500 M Ft

2.1.4 környezetvédelmi szempontú technológiakorszerűsítés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 4,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 55-75 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 20-200 M Ft

2.2.1 vállalati folyamat-menedzsment

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 3,8 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 300 társaság, szövetkezet, kamara Támogatás: 3-20 M Ft

2.2.2 irányítási rendszerek, szabványok bevezetése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 1,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 2000 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 0,6-2,25 M Ft

2.2.3 e-kereskedelem, e-szolgáltatások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 2,7 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 360-410 társaság, szövetkezet, kamara Támogatás: 3-20 M Ft

 

3. prioritás: a modern üzleti környezet erősítése

Célja: logisztikai központok által generált árbevétel növekedés, szélessávú hálózat elterjedése

Pályázati konstrukciók:

3.1.1 hálózati infrastruktúra létrehozása

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 16,8 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 360-420 gazdasági társaság, konzorcium Támogatás: 10-250 M

3.2.1 logisztikai központok és szolgáltatások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 9,6 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 28-40 működtető társaság, szövetkezet, vállalkozó

Támogatás: a beruházás céljától függően

intermodális logisztikai központok esetében: 50-750 mFt, de legfeljebb annyiszor 1 mFt, ahányszor 200 tonna, vagy 10 TEU intermodális átterelését elvégzi.

Regionális logisztikai központok esetében 50-250 mFt.

3.3.2 Jeremie típusú pénzügyi programokhoz tanácsadás

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 0,7 Mrd Ft Mérték: 50%

Kedvezményezett: 200-220 társaság, szövetkezet vállalkozó, alapítvány egyesület vállalkozásfejlesztő Támogatás: 0,5-100 M Ft

 

4. prioritás: Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Célja: a hitellel nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások arányának éves csökkenése

Pályázati konstrukciók:

4.1.1 mikrohitelek nyújtása

Típus: A holdingalap kezelője (HAK) által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 54,2 Mrd Ft

Kedvezményezett: 25-30 pénzügyi közvetítő, 11.500 végső kedvezményezett mkv.

4.2.1 portfólió garancia

Típus: a HAK által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 23,8 Mrd Ft

Kedvezményezett: 15-18 pénzügyi köz-vetítő, 17.500 végső kedvezményezett kkv.

4.3.1 kockázati tőkealapok

Típus: A HAK által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 9 Mrd Ft

Kedvezményezett: 3 tőkalap, 20 végső kedvezményezett

 

 

A mechanizmusokra pályázatot benyújtani még nem lehet!

>>>részletek<<<

Várhatóan májusban jelennek meg az első kutatás-fejlesztési pályázatok az Új Magyarország fejlesztési terv keretében.

Hat ilyen kiírás várható, ezek révén 42 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni.

 A Világgazdaság szerint bizonyára sláger lesz a vállalati innovációt ösztönző, a legnagyobb keretű kiírásterv. Itt az előirányzott 14,78 milliárd forintból hozzávetőleg 130-140 projekt számíthat - minimum 25, maximum 200 milliós - dotációra.

A tervezett keret nagyságát tekintve a második helyre a vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítését szolgáló felhívás kerül. Itt 8,4 milliárd forintot készül szétosztani a kiíró hatóság, meglepően kevés, mindössze tíz projekt között.

A keret nagysága - 8,207 milliárd forint - alapján a harmadik a sorban az innovációs és technológiai parkok támogatását szolgáló pályázatterv, ez még az előzőnél is több - minimum 1, maximum 4 milliárd forint - fejlesztési forrást biztosíthat összesen két nyertes projektnek.

Forrás: www.fn.hu

 

Elindult az első körben megjelenő regionális operatív programok (ROP-ok) pályázati kiírásainak társadalmi egyeztetése

 

Meghosszabbított beadási időszakok és változtatások a vállalkozásfejlesztési pályázatoknál

 

VÁLTOZÁS!

 

A Mobilitás pályáztatással összefüggő feladatait az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. veszi át.2007. január 1-jétől.

 

Kérjük, hogy 2007. január 1-jétől a következő elérhetőségeket használja (pályázati beszámolók, módosítási kérelmek megküldése, információk kérése stb. esetén):

 

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

(ESZA Kht.)

Hazai Programigazgatóság

Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 96. vagy 1590 Budapest, Pf.: 102.

Telefonszám: (06-1) 273-4250 vagy 273-4253

Az Internetes Pályázati Rendszer átmenetileg továbbra is innen, a www.mobilitas.hu honlapról érhető el.

Pályázatokkal összefüggő részletes információkat az átállási munkálatok befejezése után a www.esf.hu honlapon talál majd.

 

 

 

270 milliárd forintot költhetünk a következő hét évben A 21. század iskolája elnevezésű zászlóshajó programra, adta hírül közleményében az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az átfogó, több részből álló program keretében az ország 13 ezer 868 iskolaépületének a felét újítják majd fel. 65 milliárd forint áll rendelkezésre az oktatás informatikai fejlesztésére, 100 milliárd az iskolafelújításokra. Az oktatás tartalmi megújítására 94, az úgynevezett Befogadó iskola-programra 14 milliárd forint jut. A pályázatokat az idei év második felében írják ki, így 2008-ban megkezdődhet az intézmények felújítása.

 

 

A kormány által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok:

 

Értesítjük, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén 2006. év végén és 2007. év elején életbe lépett új jogszabályok, illetve jogszabályváltozások (277/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Nemzeti, Kutatási és Technológiai Hivatalról, 283/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a tudomány - és innováció-politikával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról, 1/2007. (I.9.) MeHVM-GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II.16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet módosításáról) jelentősen befolyásolják, illetve módosítják a KPI tevékenységi körét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program pályázatának harmadik körére vonatkozóan a pályázati adatlap hivatalos formanyomtatványa, a pénzügyi tervezéshez szükséges euró-árfolyam, valamint a pályázati útmutató bizonyos részei módosításra kerültek. A 2006. október 1-2007. március 31. közötti időszakban csak az új adatlapon beküldött pályázatok kerülhetnek befogadásra (e közlemény megjelenésének napjáig postára adott pályázatok esetében a változások miatt szükséges esetleges módosítások hiánypótoltatás során kerülnek javításra). A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. március 31.  Letölthető: http://www.nfh.hu/./index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=ci_98

 

 

Svájci támogatás a magyar oktatásnak és kultúrának

            8,5 millió svájci frankkal támogatja a svájci állam a magyar oktatási és kulturális programokat az elkövetkező öt évben, adta hírül az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az erről szóló megállapodást Hiller István szakminiszter és Charles Kleiber, a svájci oktatási és kulturális ügyeket irányító államtitkár Budapesten írta alá. A tárgyaláson az összeg felosztásáról is döntöttek. A felek egyetértettek abban, hogy a támogatás legnagyobb része százharminc magyar hallgató egyetemi ösztöndíját fedezze. A cél, hogy mesterképzésre, doktori, illetve posztgraduális képzésekre jelentkezhessenek a svájci egyetemeken ismereteiket bővíteni kívánó fiatalok. „A megállapodás annak a csomagnak a része, amelynek keretében Svájc összesen egymilliárd svájci frank értékű támogatást ad az Európai Unióhoz nemrég csatlakozott tíz országnak, köztük hazánknak is. Az EU bizottságával kötött megállapodást Svájcban a közelmúltban megtartott népszavazáson is elfogadták, tehát a tervek szerint az év második felében elindulhatnak az általa támogatott programok az új tagállamokban, így Magyarországon is”, áll az OKM sajtóközleményében

A Tempus Közalapítvány felhívása: Hungarian Research Directory 2007

A Tempus Közalapítvány 2007-ben is megjelenteti a Hungarian Research Directory (HRD) című angol nyelvű kiadványát, mely először 2003-ban, majd 2005-ben került kiadásra. A több mint  247 intézményi bemutatkozó  tudományterületek szerinti felosztásban, az on-line verzióban kereshető adatbázisként lesz hozzáférhető. A kiadvány célja a magyar kutatási élet szereplőinek népszerűsítése, illetve a hazai részvétel elősegítése európai kutatási együttműködésekben. A HRD-t az Európai Kutatási Mobilitási központoknak, kutatóintézeteknek, tudományos akadémiáknak küldik ki. Jelen felhívás azon intézményeknek, cégeknek  szól elsősorban, akik a korábbi években nem éltek a megjelenés lehetőségével, most azonban fel szeretnék tölteni adataikat az ingyenes adatbázisba. A már bejelentkezett intézményeket adategyeztetés céljából a Tempus Közalapítvány e-mailben keresi meg. A 2005-ös kiadvány pdf és kereshető adatbázis formátumban a  Nemzeti Kutatási Mobilitási Portálon (http://www.eramore.hu) érhető el on-line,  illetve az új intézmények itt regisztrálhatnak.   A 2006. december 20-ig regisztrálók részére tudják garantálni a nyomtatott kiadványban való megjelenést. További információt  dr. Klekner Bíbortól kérhetnek az érdeklődők.   (bibor.klekner@tpf.hu)

 

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda tájékoztatása a munkabéren kívüli személyi kifizetésekről

2006. november 1-jétől a benyújtott elszámolásokban személyi költségként a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók részére a munkabéren kívül jogcímként kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § -a szerinti kereset-kiegészítés alkalmazható. A fentiek következtében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodánál kezelt projektjeiknél az érintett kedvezményezettek 2006. évi novemberi alap munkabéren felüli juttatást már csak ezen a jogcímen fizethetnek ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kereset-kiegészítésről szóló megállapodásokban a feladatok pontos leírása szükséges

 

 

Közlemény az AVOP pályázatok beadási határidejének módosulásával kapcsolatban    Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) még pályázható intézkedéseinek esetében 4 alintézkedés kivételével (1.3.1. Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése, 1.3.2. Halfeldolgozók építése, bővítése, felújítása és korszerűsítése, 1.3.3. Természetes vízi halászat, 1.3.5. Halászati termelői szervezetek támogatása)

Strasbourgban aláírták a 2007-2013-as költségvetési megállapodást  Az EP szerdán hivatalosan is áldását adta a parlamenti küldöttség és a tagállamokat képviselő osztrák elnökség között április 4-én megkötött intézményközi megállapodásra, amelyet most, a szavazás után a Bizottság és a Tanács képviselője is aláírt. tovább

 

Irinyi János Program - a pályázat felhívás tervezete Az "Irinyi János Program - Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése" című pályázat felhívásának tervezete letölthető honlapunkról. [részletek...]

 

Ingyenes pályázatíró képzések pedagógusoknak

Pályázatírói és közbeszerzési ismereteket szerezhetnek a pedagógusok a Tempus Közalapítvány támogatott képzésein, amelyek bármely pályázati rendszerben hasznosíthatók. A Regionális Fejlesztés Operatív Program egyik kiemelt célja, hogy a helyi területfejlesztési intézmények munkatársait felkészítse az európai uniós feladatok sikeres és hatékony ellátására. Ennek keretében március 17-től új célcsoportként a pedagógusok is pályázhatnak képzési támogatásra. A támogatás mértéke 250.000 Ft/fő, amelyből akár 2, vagy 3 akkreditált képzés is elvégezhető a Tempus Közalapítványnál.A kurzusok elvégzésével a hallgatók az EU-s és hazai támogatások sikeres felhasználására, a projekttervezéstől a végrehajtásig tartó feladatokra készülhetnek fel, valamint gyakorlati ismereteket szerezhetnek a közbeszerzési folyamatokkal kapcsolatosan. Így a megszerzett ismereteket hasznosíthatják például az iskolai nyaraltatáshoz, sporteseményeken való részvételhez, eszközbeszerzéshez, kulturális rendezvények szervezéséhez, vagy intézményi infrastruktúra-fejlesztéshez szükséges támogatások megszerzésében. A képzéseket nevelőtestületek számára - 15 fő jelentkezése esetén - az ország bármely régiójában, bármely időpontban elindítják. A végzett hallgatók számára a Tempus Közalapítvány tanúsítványt állít ki. A pályázati dokumentációt a képzés megkezdése előtt legalább 30 nappal kell beküldeni a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ennek összeállításában a Közalapítvány munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak. További információ a támogatási lehetőségről és a legközelebb induló képzésekről a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu

 

Pályázói tájékoztató felület – GVOP K+F pályázók részére A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) „Pályázói tájékoztató felületet” hozott létre, melyen a GVOP K+F pályázaton résztvevő ügyfeleink nyomon követhetik a pályázati folyamattal kapcsolatos adataik alakulását. részletek...

 

Norvég alap

Norvégia a tíz újonnan csatlakozott ország részére kétoldalú szerződésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelyből Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fenti alapokból Magyarország 5 éven keresztül összesen évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap. A két támogatási alap eljárásrendje egységesnek tekinthető, mivel egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer is kezeli őket. Prioritások

Környezetvédelem

Fenntartható fejlődés

Az európai örökség megőrzése

Humánerőforrás-fejlesztés és oktatás

Egészségügy

Gyermek és ifjúság

Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés

Bel- és igazságügyi együttműködés

Tudomány, kutatás, közös kutatási tevékenység

Az alapokkal kapcsolatos kérdéseivel keresse kollégáinkat:

Kozma Krisztinát (327-0843) vagy Czellár Orsolyát (327-0840

Pályázati információk

 

Tények, adatok, jövőbeni kilátások - EU 7. Keretprogram -

Az Európai Bizottság a 7. Keretprogramra készített javaslatait alátámasztandó, részletes tanulmányt készített, mely az európai kutatás helyzetének pénzügyi hátterét vizsgálja. A többi globális szereplővel összehasonlítva a dokumentum felhívja a figyelmet Európa gyenge pontjaira: - a GDP arányos kutatás-fejlesztési ráfordítások alacsony szintje - a privát szektor csekély befektetési hajlandósága - az alacsony kutatói létszám. További információ: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/46/article_2929_en.html.

 

 

 

 

Uniós pénz induló vállalkozásoknak Európai uniós pénzből nemzeti inkubátorház-hálózat alapítását és induló vállalkozásoknak speciális kockázatitőke-alapok, úgynevezett magvető alapok létrehozását vette tervbe az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány - tudta meg a Napi Gazdaság Garab Kingától, az alapítvány igazgatójától. Garab Kinga úgy véli, hogy 2007-2013 között a magvető és a nemzeti inkubációs programra együttesen 25 milliárd forint kellene, ami nagyrészt az EU strukturált alapjaiból szerezhető meg. Forrás: http://www.uzletessiker.hu/cikk.php?id=244&cid=14696

 

 

 

 

 

 

A feladatok átadása, illetve az átszervezések technikai lebonyolítása alatt a pályázat- és szerződéskezelés bizonyos elemei (a szerződések, szerződésmódosítások aláírása, támogatások kifizetése, panaszkezelés, stb.) mind a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap, mind a Strukturális Alapok pályázatai tekintetében a fentiek miatt - az átszervezést irányítók és munkatársaink minden igyekezete ellenére - késedelmet szenvedhetnek.

Kérjük tisztelt Pályázóink és szerződéses Partnereink megértését az átmeneti helyzetből adódó nehézségek miatt, és további szíves türelmüket az új működési rend szerinti tevékenységek beindulásáig.

Tájékoztatjuk, hogy az egyszerűbb ügyintézés, a közvetlenebb kapcsolattartás céljából 2011. július 4-től ügyfélszolgálatunk átalakításra kerül.

 

A Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. dokumentum minden ÚMFT-s (2011. február 9-ig megjelent pályázatok) kedvezményezettre érvényes, függetlenül attól, hogy a projekt megvalósítása mely szakaszában van. Ezzel egyidőben a korábbi pénzügyi segédletek (Pénzügyi részletes szabályai 2011.06.01.) visszavonásra kerülnek.